21 styczeń 2011r.

Sąd Rejonowy
w Gostyninie

ul.3-go Maja 43                                                                                                                                                                                                      

 

Gostynin, dn.:21.01.2011 r.

Ogłoszenie

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na: „Ochronę fizyczną osób i mienia w budynku Sądu Rejonowego w Gostyninie przy ul. 3-go maja 43, ochronę fizyczną osób i mienia w budynku Sądu Rejonowego w Gostyninie przy ul. Stodolnej 3, okresowe konwojowanie wartości pieniężnych do siedziby banku Zamawiającego, konserwację instalacji alarmowych

(nr postępowania ZP/2/2011)Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655  - j.t. z późn. zmianami) Zamawiający informuje o rozstrzygnięciu w\w postępowania.


Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma:

Konsorcjum firm w składzie:

 

Lider konsorcjum:
Agencja Ochrony DES
Jacek Dobrogoszcz
Ul. Kwiatka 43/3
09-400 Płock

 

Członek konsorcjum:

Przedsiębiorstwo Usług Handlu i Ochrony

DES-System Sp. z o.o.

ul. Kwiatka43/3

09-400 Płock


Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył ofertę spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie podlegał wykluczeniu na podstawie Art. 24 ustawy, a jego oferta zawiera najniższą cenę ze wszystkich niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych w postępowaniu (cena oferty była jedynym kryterium wyboru).Poszczególne ważne oferty otrzymały punktację:

 

Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Klasyfikacja punktowa
4

Lider konsorcjum:  Agencja Ochrony DES
Jacek Dobrogoszcz
Ul. Kwiatka 43/3
09-400 Płock

100,00
3 Agencja Ochrony Mienia i Usług Detektywistycznych
TOP-SEKRET
Ul. Bukowa 15
09-402 Płock
91,64
1 Agencja Ochrony Osób i Mienia HUZAR
Ul. Braci Tułodzieckich 25
09-200 Sierpc
74,36
2

ARGUS

Ochrona Osób i Mienia

ul. Troczewskiego 11

99-300 Kutno

53,06

 

 

 


/Krzysztof Laskowski/

(Kierownik Zamawiającego)

Rejestr zmian dla: 21 styczeń 2011r.