Antymobbing

Dz.Urz.MS.2017.162

ZARZĄDZENIE

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 12 czerwca 2017 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw przeciwdziałania mobbingowi i naruszeniom praw osób wykonujących obowiązki zawodowe w sądach powszechnych

(Dz. Urz. MS z dnia 27 czerwca 2017 r.)

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Zespół do spraw przeciwdziałania mobbingowi i naruszeniom praw osób wykonujących obowiązki zawodowe w sądach powszechnych, zwany dalej "Zespołem", jako organ pomocniczy Ministra Sprawiedliwości.

§ 2. Zadaniem Zespołu jest opracowanie systemowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania nierównemu traktowaniu i zjawiskom mobbingu w sądach powszechnych.

§ 3. W skład Zespołu wchodzą:

1)   przewodniczący Zespołu - Łukasz Piebiak; Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości;

2)   zastępca Przewodniczącego Zespołu - sędzia Henryk Walczewski; główny specjalista w Departamencie Nadzoru Administracyjnego;

3)   członkowie Zespołu:

a) sędzia Agnieszka Hajto - główny specjalista w Departamencie Legislacyjnym - sekretarz Zespołu,

b) sędzia Remigiusz Guz - główny specjalista w Departamencie Nadzoru Administracyjnego,

c) sędzia Dorota Szarek - wizytator w Departamencie Nadzoru Administracyjnego,

d) referendarz sądowy Krzysztof Sadowski - główny specjalista w Departamencie Nadzoru Administracyjnego,

e) asystent sędziego Paweł Kamiński - główny specjalista w Departamencie Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych,

f) Klara Klus - główny specjalista w Departamencie Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych.

§ 4. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Zespołu, który w szczególności:

1)   inicjuje i organizuje prace Zespołu;

2)   przydziela zadania członkom Zespołu;

3)   przewodniczy posiedzeniom Zespołu i czuwa nad ich sprawnym przebiegiem;

4)   zaprasza do udziału w pracach Zespołu osoby niebędące jego członkami, w szczególności ekspertów, których wiedza będzie przydatna do realizacji zadań Zespołu.

§ 5. Zespół podejmuje uchwały zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Zespołu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.

§ 6. Z posiedzenia Zespołu Sekretarz Zespołu sporządza protokół, który podpisuje Przewodniczący Zespołu.

§ 7. Komórki organizacyjne Ministerstwa Sprawiedliwości współdziałają i udzielają pomocy Zespołowi w realizacji jego zadań.

§ 8. Obsługę organizacyjno-biurową Zespołu zapewnia Departament Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zgłoszenia zjawiska mobbingu w sądach powszechnych należy zgłaszać na adres poczty: antymobbing@ms.gov.pl