Biuro Obsługi Interesanta

BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

 

Biuro Obsługi Interesanta oraz Czytelnia Akt usytuowane są na parterze budynku Sądu Rejonowego w Gostyninie

 

Telefon: 24 352 08 56
E-mail : boi@gostynin.sr.gov.pl

 

Godziny urzędowania:

pn. 7.30 - 15.30

przerwa: 10.00 - 10.30


wt. śr. czw. pt. 7.45 - 15.15
przerwa: 10.00 - 10.30

 

Czytelnia Akt czynna w godzinach urzędowania BOI.

 

Biuro Obsługi Interesanta oraz Czytelnia Akt zostały utworzone w celu zapewnienia właściwej obsługi interesantów w Sądzie i ułątwienia w uzyskaniu niezbędnych informacji dotyczących postępowania sądowego, rozkładu sal rozpraw i sekretariatów poszczególnych wydziałów. Są one połączone z Biurem Podawczym, co umożliwia także wstępną kontrolę składanych pism.

 

Zadaniem Biura Obsługi Inrteresanta i Czytelni Akt jest w szczególności:

- informowanie o sposobach wszczęcia postępowania i dokumentach, które trzeba złożyć w sprawie;
- udostępnianie formularzy sądowych oraz wzorów pism, w najbardziej typowych kategoriach spraw;
- udostępnianie list kancelarii adwokackich, radcowskich, notarialnych i innych instytucji pozasądowych;
- informowanie o wysokości kosztów i opłat sądowych oraz sposobie ich uiszczania z podaniem kont sądu,
sposobie i przesłankach ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych;
- informowanie o przesłankach ustanowienia obrońcy, adwokata lub radcy prawnego z urzędu;
- inforrmowanie o terminach i miejscach rozpraw, kierowanie do właściwych sal rozpraw;
- informowanie o rodzajach środków odwoławczych, terminach ich wniesienia i procedurze z tym związanej;
- informowanie o właściwości miejscowej i rzeczowej sądu;
- wydawanie odpisów orzeczeń sądowych;
- przeglądanie akt sądowych i odsluchiwanie przebiegu posiedzenia sądowego;
- wydawanie dokumentów znajdujących się w aktach i ich kopii;
- wydawanie zapisu dźwięku z przebiegu posiedzenia jawnego.

 

Zarządzenie w sprawie utworzenia BOI

Regulamin BOI

 

Ankieta oceny satysfakcji interesanta:

Ankieta PDF

Ankieta DOCX

 

 

Wnioski:

Wniosek o wydanie kserokopii z akt sprawy

 

Wniosek o zapoznanie się z zapisem dźwięku lub obrazu i dźwięku

 

Wniosek o wydanie zgody na wykonanie fotokopii akt sprawy

 

Wniosek o wydanie kserokopii z akt sprawy

 

Wniosek o wydanie prawomocnego orzeczenia Sądu

 

Wniosek o wydanie protokołu z posiedzenia utrwalonego poprzez zapis dźwięku na elektrycznym nośniku danych

 

Rejestr zmian dla: Biuro Obsługi Interesanta