Tryb i sposób załatwiana skarg i wniosków

Przyjmowanie skarg i wniosków

 

Informacje o trybie przyjmowania skarg i wniosków

1.      Organem właściwym do rozpoznania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Rejonowego w Gostyninie i komorników sądowych jest Prezes Sądu Rejonowego w  Gostyninie.

2.      Skargi i wnioski można składać:

listownie na adres:

Samodzielna Sekcja Administracyjna

Sąd Rejonowy

ul. 3-go Maja 43

09-500 Gostynin

 

- pocztą elektroniczną na adres: administracja@gostynin.sr.gov.pl

- osobiście  w formie pisemnej lub ustnej do protokołu

3. na żądanie wnoszącego skargę lub wniosek - przyjmujący potwierdza ich przyjęcie.

4. skargi i wnioski nie zawierające danych  personalnych wnoszącego pozostawia się bez

rozpoznania.

 

Szczegółowy tryb i organizację przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. (Dz. U. z dnia 16 maja 2012 roku poz. 524).

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: Tryb i sposób załatwiana skarg i wniosków