Przetwarzanie danych osobowych

NA PODSTAWIE ART. 24 USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 ROKU

(T.J. DZ.U.2016.922 Z PÓŹN. ZM):

 

Obowiązki administratora danych osobowych wykonuje Prezes Sądu Rejonowego w Gostyninie.

Siedziba: ulica 3 maja 43, 09-500 Gostynin.

 

Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

(t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn zm.) w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa.

 

Przetwarzanie danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Gostyninie odbywa się w następujących celach:

  • sprawowania wymiaru sprawiedliwości w zakresie nienależącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego,
  • zatrudnienia w sądzie (w tym prowadzenia rekrutacji), realizacji umów, w tym świadczenia usług, prowadzenia zamówień publicznych, realizacji praktyk, a także dotyczących osób uczących się,
  • wystawienia faktury, rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej,
  • dokonywania rozliczeń finansowych,
  • zapewnienia bezpieczeństwa,
  • drobnych spraw życia codziennego,
  • dotyczących osób pozbawionych wolności na podstawie ustawy, w zakresie niezbędnym do wykonania tymczasowego aresztowania lub kary pozbawienia wolności,
  • prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa oraz tworzonych na ich podstawie regulacji wewnętrznych.

Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń dotyczących postępowania sądowego i organizacji sekretariatów, prawa zamówień publicznych, kodeksu pracy, finansów publicznych jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 

 

Prezes Sądu Rejonowego w Gostyninie

 

Anna Ostrowska

 

 

Rejestr zmian dla: Przetwarzanie danych osobowych