19 luty 2009r.

Sąd Rejonowy
w Gostyninie

ul.3-go Maja 43                                                                                                                                                                                                      

 

Gostynin, dn.:19.02.2009 r.

Ogłoszenie

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na: „Ochronę fizyczna osób i mienia w budynku Sądu Rejonowego w Gostyninie przy ul. Stodolnej 3,”
(nr postępowania ZP/2/2009)Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) Zamawiający informuje o rozstrzygnięciu w\w postępowania.


Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma:


Agencja Ochrony Mienia i Usług Detektywistycznych
TOP-SEKRET Sp. z o.o.
Ul. Bukowa 15
09-402 Płock


Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył ofertę spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie podlegał wykluczeniu na podstawie Art. 24 ustawy, a jego oferta zawiera najniższą cenę ze wszystkich niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych w postępowaniu (cena oferty była jedynym kryterium wyboru).Poszczególne ważne oferty otrzymały punktację:

 

Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Klasyfikacja punktowa
1

Agencja Ochrony Mienia i Usług Detektywistycznych

TOP-SEKRET
Ul. Bukowa 15
09-402 Płock

100,00
2 Agencja Ochrony Osób i Mienia HUZAR
Ul. Braci Tułodzieckich 25
09-200 Sierpc
73,95
3 Agencja Ochrony
DES
Jacek Dobrogoszcz
Ul. Kwiatka 43/3
09-400 Płock
87,83

 

 

 


/Krzysztof Laskowski/

(Kierownik Zamawiającego)